Vägarbetstidslagen – Regler och undantag

buss förare

Vägarbetstidslagen – Lagen om arbetstider för arbetstagare och förare

Vägarbetstidslagen gäller arbetstagare och förare som är egenföretagare och som utför vägtransporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna i Sverige.

Vad menas med arbete enligt vägarbetstidslagen?

Med arbete menas hela tidsperioden från arbetets början till arbetets slut, exempelvis då följande utförs:
• Körning.
• Lastning och lossning.
• Hjälp till passagerare som stiger av eller på fordonet.
• Rengöring och tekniskt underhåll.
• Arbete för att uppfylla de bestämmelser i lagar och andra författningar som direkt hänger samman med transporten i fråga, däribland övervakning av lastning och lossning.
• Administrativa formaliteter med exempelvis polis eller tull.
• Allt annat arbete som handlar om att säkerställa fordonets, lastens och passagerarnas säkerhet.

Arbetsveckan räknas från och med måndag om inte annat gäller på arbetsstället. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. Utöver den ordinarie arbetstiden får 200 övertids- / mertidstimmar tas ut under ett kalenderår. Arbetstiden får i genomsnitt vara högst
48 timmar per vecka under en beräkningsperiod på 4 månader. Den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga 60 timmar under någon enskild vecka.
Arbete får aldrig utföras mer än 6 timmar i följd utan rast. Utförs arbete mellan 6 till 9 timmar ska rasten vara minst 30 minuter. Överstiger arbetstiden 9 timmar ska rasten vara minst 45 minuter. Rasterna får delas upp i perioder om 15 minuter.

Avvikelser och undantag

Avvikelser från vissa bestämmelser i vägarbetstidslagen kan göras genom kollektivavtal. Om kollektivavtal inte träffats får Transportstyrelsen medge undantag om det finns särskilda skäl. Följande kan dock aldrig avtalas om eller medges undantag från:
• Krav på att registrera arbetstiden.
• Raster.
• Att en 24-timmarsperiod som innehåller nattarbete föregås av en godkänd dygns- eller veckovila.
• Lärlingars och praktikanters viloperiod.