Avgifter för yrkestrafiktillstånd

avgifter

För att bedriva yrkesmässig trafik såsom transport av gods, busstransporter eller taxitrafik behövs i de allra flesta fall ett tillstånd. Tillstånden hanteras och utfärdas av Transportstyrelsen och kan i vissa fall kosta en hel del i ansökningsavgift. Nedan finns några av de vanligaste yrkestrafiktillstånden specificerade samt vad de kostar. OBS! Att detta är kostnaden för ansökningsavgiften, om ansökan inte blir godkänd återbetalas inte avgiften.

 • Tillstånd för yrkesmässig trafik – 8100 kr
 • Tillstånd för yrkesmässig trafik och gemenskapstillstånd vid samtidig ansökan – 8100 kr
 • Tillstånd att driva redovisningscentral för taxitrafik – 7500 kr
 • Gemenskapstillstånd när den som ansöker redan har tillstånd för yrkesmässig trafik, eller vid förnyelse av gemenskapstillstånd – 1400 kr
 • Tillstånd till linjetrafik inom EES – 6000 kr
 • Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES – 10800 kr
 • Förartillstånd för förare från tredje land – 3600 kr
 • Transportstillstånd för transport av gods utanför EU/EES – 1500 kr
 • Ansökan om taxiförarlegitimation – 2300 kr
 • Tillverkning av taxiförarlegitimation – 250 kr
 • Tillstånd för biluthyrning – 2400 kr
 • Tillverkning av färdskrivarkort – 240 kr

Kör och vilotider för lätta fordon

Även om du som yrkesförare inte kör en tung lastbil eller buss finns regler kring kör- och vilotid. Detta regleras dels i förordningen om vilotid samt i arbetstidslagen. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller kring kör och vilotider för förare av lätta fordon (mindre än 3,5 ton).

trafik

Reglerna kring vilotid för lätta fordon gäller för dessa transporter inom Sverige:

 • Godstransporter där bilens högsta tillåtna vikt är högst 3500 kg.
 • Taxitrafik.
 • Skolskjutsning.
 • Transport av mjölk eller mjölkprodukter eller för utfodring av djur.

Dygnsvila

Som förare behöver du haft en dygnsvila på minst 11 timmar under en period av 24-timmar. Vilan kan delas upp i två delar där ena vilan behöver vara minst 8 timmar.

Vid yrkesmässiga transporter som omfattas av reglerna kring vilotid behöver föraren dokumentera körtiden i en personlig tidbok. I denna bok dokumenteras kör- och vilotider och ska finnas med vid varje transport. Vid begäran från polis eller bilinspektör ska denna kunna lämnas över för kontroll. Tidboken tillhandahålls från arbetsgivaren.

Om fordonet är utrustat med en godkänd färdskrivare får denna användas istället för tidbok.

Undantag

Om transporterna inte ingår i företagets huvudverksamhet behöver man inte använda tidbok eller färdskrivare. Undantaget gäller om körtiden är mindre än 4,5 timmar under en 24-timmars period.

Yrkestrafik e-tjänster online

e tjänst

Att ha möjligheten att sköta administration online kan ofta underlätta och effektivisera.
Många ärenden inom yrkestrafik såsom olika ansökningar av tillstånd, förar- och fordonslistor, administration kring färdskrivarkort etc. går att hantera online via e-tjänst hos Transportstyrelsen.

Dessa e-tjänster är för närvarande tillgängliga:

 • Buss- och godsföretag – kontroll av kör- och vilotider samt vägarbetstid
 • Ansöka om CEMT-tillstånd
 • Bekräfta delgivning
 • Anmälan /avanmälan av fordon i yrkestrafik
 • Ansöka, förnya och ersätta färdskrivarkort
 • Ansöka om förartillstånd för tredjelandsmedborgare
 • Ansöka om gemenskapstillstånd
 • Komplettera ärende med dokument
 • Kontrollera trafiktillstånd
 • Se egna yrkestrafikuppgifter
 • Ansöka om specialtillstånd
 • Beställa säkerhetskod
 • Utbyte av trafikansvarig eller annan personal
 • Ansöka om Waybill/Interbus Waybill
 • Ansöka om yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd
 • Återkallelse av yrkestrafiktillstånd eller taxitrafiktillstånd på egen begäran

Här kan du nå e-tjänsterna inom yrkestrafik hos Transportstyrelsen.

Förnya körkortet för C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE

körkort exempel

Körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE gäller i fem år från det datum körkortet utfärdades. Kortet måste förnyas innan giltighetstiden gått ut. Du måste då även visa att du uppfyller de medicinska kraven. Transportstyrelsen skickar ut information innan det är dags att förnya körkortet.

Beroende på din ålder behöver du skicka in olika dokument till Transportstyrelsen:

 • Om du är yngre än 45 år vid datumet ska du skicka in hälsodeklaration och synintyg.
 • Om du är 45 år eller äldre ska du skicka in läkarintyg.

Hälsodeklarationen, synintyget eller läkarintyget får inte vara registrerade tidigare än två månader före ansökan.

Vad händer om man inte ansöker om förnyelse i tid?
Om du inte ansöker i tid och har förlängt din högre behörighet tidigare blir den högre behörigheten ogiltig dagen efter det datum som anges i fält 11 körkortets baksida. Om du inte har förlängt din högre behörighet tidigare blir den högre behörigheten ogiltig dagen efter det att du fyllt 45 år alternativt dagen efter det datum som anges i punkt 4b på körkortets framsida om det infaller före din 45-årsdag.

Efter att körkortet förnyats är det åter giltigt i ytterligare 5 år.

Yrkestrafiktillstånd för yrkesmässig trafik

För att få köra transporter mot betalning krävs ett speciellt tillstånd. Tillståndet kallas för yrkestrafiktillstånd och utfärdas av Transportstyrelsen.

scania-lastbil
Yrkestrafik

Yrkesmässig trafik är trafik som bedrivs med bilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer eller fordon med tillkopplade släp.

Yrkestransporter delas upp i olika kategorier:

 • Godstrafik: Transporter av gods.
 • Linjetrafik: Persontransporter med buss som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig.
  • Linjetrafik med bil krävs tillstånd för taxi.
 • Beställningstrafik med buss: Persontransporter med buss som inte är linjetrafik.

En bil som som kan transportera 8 passagerare eller fler dvs en minibuss kan inte användas för beställningstrafik som buss.
För att ett fordon ska få användas i yrkestrafik måste en fordonsanmälan skickas in till Transportstyrelsen.

Regler kring yrkestrafik regleras i Yrkestrafiklagen (2012:210).


Nya regler kring förarprovet hos Trafikverket

Trafikverket

Från och med 2020-03-01 kom nya regler kring teoriprovet och uppkörningen hos Trafikverket.
Bland annat förlängs tiden för hur länge ett godkänt teoriprov är giltigt, från 2 till 4 månader för B-behörighet (bil). För andra körkortsbehörigheter gäller samma giltighetstid som tidigare.
Även uppkörningen förändras då detta moment endast får genomföras vid ett godkänt teoriprov. Vid underkänt prov behöver körprovet bokas om eller avbokas.
Du behöver dock som tidigare alltid genomföra teoriprovet / kunskapsprovet först innan du kan gå vidare till uppkörningen / körprovet. Körprovet kan endast genomföras om du fått godkänt på teoriprovet.

Beställaransvar – Regler kring transportansvarig

Reglerna om beställaransvar innebär att den som har beställt en otillåten gods- eller persontransport kan dömas för brott. 2018-07-01 blev reglerna hårdare kring beställaransvar

Ändringarna innebär att reglerna gäller samtliga personer som i något led har avtalat om transporten. Dessutom införs en undersökningsplikt för den som ingått avtal med den som utför transporten (den faktiska transportören).

Straffansvaret gäller om beställningen har gjorts yrkesmässigt för egen eller någon annans räkning. Enligt de nya reglerna gäller beställaransvaret i följande situationer.

 1. Om yrkesmässig trafik har bedrivits utan tillstånd, så döms den som har beställt transporten, om han eller hon
  a) vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades, eller
  b) beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

  2. När det är fråga om internationell gods- eller persontrafik som har drivits utan tillstånd eller i strid med cabotagereglerna, så döms den som har beställt transporten, om han eller hon
  a) vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller att villkoren för cabotagetransporter inte var uppfyllda, eller
  b) beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras. Straffet är böter.

Vid ett eventuellt åtal är det rättsväsendet, Polis- och Åklagarmyndigheterna, som ska bevisa att beställaren kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller att transporten skedde i strid med bestämmelserna om cabotage, och att beställaren inte har kontrollerat tillståndsinnehavet.

Beställaransvarsreglerna är straffansvarsregler. Det är därför polis, åklagare och domstolar som kommer att bedöma vilka krav som kan ställas på beställarna och i varje enskilt fall avgöra om beställarna har uppfyllt sin skyldighet. Transportstyrelsen kan inte lämna några närmare besked om och hur man ska dokumentera sin kontroll av tillståndsplikt och i så fall hur ofta man bör kontrollera tillståndsinnehavet i det fall man har slutit ett löpande avtal om transporter.

Cabotage

Med cabotage avses möjligheten för en transportör att utöva yrkesmässiga inrikes godstransporter i ett annat EU-land än där transportören är etablerad. Transporterna ska vara av tillfällig art. En utländsk transportör som utfört en internationell godstransport på väg får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar.Teoriprov för yrkesförarprov

teoriprov

För att uppnå yrkeskunnandet ska du genomföra ett teoriprov med godkänt resultat. Provet genomförs hos Trafikverket.

Yrkesförarprovet består av två separata prov:

 • Delprov I Flervalsfrågor, 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.
 • Delprov II Fallstudier, 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.

Delprov I måste vara genomfört innan Delprov II får genomföras.

För att bli godkänd krävs minst 60% av det totala antalet poäng dvs minst 48 poäng. För varje delprov krävs dessutom att man har minst 50% rätt dvs minst 20 poäng.

För ett godkänt teoriprov krävs att dessa tre villkor är uppfyllda:

 1. Att provresultatet är minst 48 poäng totalt på hela provet.
 2. Att resultatet på varje delprov är minst 20 poäng. Att proven är genomförda inom en månad.

Ansökan om yrkestrafikstillstånd görs hos Transportstyrelsen via yrkestrafiktillstand ansök

Farligt gods regler för privatpersoner

farligt gods


Regler kring farligt gods är reglerat i bestämmelserna ADR och RID. Vid transport av farligt gods finns vissa undantag för privatpersoner om godset avser personligt- eller för fritidsbruk. En transport av industriell skala klassificeras inte som personligt bruk även ifall en privatperson utför transporten.
Om godset är lättantändliga och brandfarliga vätskor (exempelvis bensin eller diesel) som transporteras får mängden vätska vara högst 60 liter per behållare. Den totala mängden får inte överstiga 240 liter vid transport på väg.
Det är normalt inte tillåtet att köra brandfarliga vätskor i IBC-tankar, tunnor, större förpackningar, tankar eller liknande då dessa inte avser hushållsbruk. I dessa fall behöver vätskan hällas över i dunkar eller dylikt. Sträckan man behöver köra har heller ingen betydelse utan reglerna gäller på allmän väg och i terräng. Transport med farligt gods får genomföras med vissa lättnader från bestämmelserna i ADR-S ifall reglerna om värdeberäknad mängd uppfylls.

Skillnad på C1 och C-behörigheten

lastbil-pa-vag

Vad är det egentligen för skillnad på körkortsbehörigheterna C1- och C?

Skillnaden ligger i hur tungt fordonet får vara och hur mycket du får lasta. Det är dessutom olika ålderskrav för att ta körkort för respektive behörighet.

C1-Medeltung lastbil

För denna behörighet behöver du vara 18 år för att börja övningsköra, samma ålder gäller även för att ta körkortet för C1.
Körkortsbehörigheten C1 ger rätt att köra lastbilar med en totalvikt på högst 7,5 ton. Med ett C1-körkort får du också köra bilar med en totalvikt över 3,5 ton men inte över 7,5 ton. Du får koppla till en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg. Exempel på fordon som kräver C1-behörighet är exempelvis tyngre husbilar.

C-Tung lastbil

För denna behörighet behöver du vara 20 år för att börja övningsköra, samt 21 år för att ta körkort för C-behörighet.
Tung lastbil och personbil med en totalvikt över 3,5 ton. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. Körkortsbehörighet C ger rätt att köra lastbilar utan någon viktbegränsning.